Розробка та корегування проектів санітарно-захисної зони (СЗЗ)

Опис послуги

Санітарно-захисна зона (СЗЗ) – територія навколо потенційно небезпечного підприємства, в межах якої заборонено проживання населення та ведення господарської діяльності, розміри якої встановлюються проектною документацією відповідно до державних нормативних документів. Санітарно-захисні зони створюються навколо об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об’єктів від територій житлової забудови.

Територія санітарно-захисної зони призначена для:

 • забезпечення зниження рівня забруднення атмосферного повітря, рівнів шуму й інших факторів негативного впливу до гранично-допустимих значень за її межами на границі із селітебними територіями;
 • створення санітарно-захисного й естетичного бар’єра між територією підприємства (групи підприємств) і територією житлової забудови;
 • організації додаткових озеленених площ, що забезпечують екранування, асиміляцію, фільтрацію забруднювачів атмосферного повітря й підвищення комфортності мікроклімату.

Проекти організації СЗЗ розробляються для всіх підприємств, що є джерелами впливу на середовище перебування й здоров’я людини, у першу чергу для тих, у межах нормативних санітарно-захисних зон яких розташована житлова забудова, дитячі дошкільні, середні й вищі навчальні заклади, спортивні спорудження, зони відпочинку й інші об’єкти, при розміщенні яких повинне забезпечуватися дотримання вимог до якості навколишнього середовища.

Розробка проекту організації СЗЗ виконується з метою:

 • запобігання або ослаблення негативного впливу виробничих об’єктів на комфортність проживання й здоров’я населення;
 • визначення можливості збереження підприємства, застосовуваної технології й обсягів виробництва продукції в умовах міста;
 • прийняття економічно й технічно обґрунтованих, соціально й екологічно доцільних проектних і будівельних рішень.

У проекті організації санітарно-захисної зони:

 • обґрунтовується запропонована до встановлення межа СЗЗ;
 • визначається достатність раніше розроблених заходів і подальша потреба розробки нових заходів щодо охорони атмосферного повітря, благоустрою території СЗЗ;
 • розробляються пропозиції по планувальній організації території, що забезпечують зниження негативного впливу виробничих об’єктів на житлову забудову до встановлених гігієнічних нормативів.

Межа санітарно-захисної зони визначається лінією, що обмежує територію, за межами якої фактори впливу не перевищують встановлених гігієнічних нормативів.

Затверджений проект організації санітарно-захисної зони є правовою основою для встановлення (зміни, скасування) меж СЗЗ як ліній містобудівного регулювання території.

Вихідними даними для розробки матеріалів щодо обґрунтування встановлення розміру СЗЗ є:

 1. Звіт про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин підприємства.
 2. Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, на основі яких отримано дозвіл на викиди.
 3. Протоколи проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку.
 4. Протоколи дослідження повітря населених місць.

Нормативно-правова база

ДСП-173-96. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені Наказом Міністерства охорони здоров’я України №173 від 19.06.1996.

Методичні рекомендації «Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря», затверджені Наказом МОЗ № 184 від 13.04.2007.

ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації для будівництва».

Інструкція про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, затверджена Наказом Міністерства охорони навколишнього середовища України № 108 від 09.03.2006.

Вартість послуги та строки надання

Вартість комплексу робіт з розробки проекту санітарно-захисної зони залежить від кількості промислових майданчиків, а також кількості та типів джерел викидів, наявності газоочисного обладнання.

Строки виконання робіт складають від 4 місяців до 1 року в залежності від складності підприємства та кількості джерел викидів.

План дій

 1. Візуальне обстеження підприємства з метою визначення кількості джерел викидів та їх типів (1-5 робочих днів).
 2. Узгодження технічних та комерційних умов та підписання договору на надання послуг (строк залежить від Замовника).
 3. Збір вихідних даних згідно умов договору (строк залежить від Замовника).
 4. Розробка проекту санітарно-захисної зони (1-2 місяці).
 5. Погодження проекту СЗЗ із Замовником (5-10 робочих днів).
 6. Проходження експертизи проекту СЗЗ в спеціалізованій організації (1-2 місяці).
 7. Отримання Протоколу державної санітарно-епідеміологічної експертизи Комісії з питань встановлення та змін розмірів СЗЗ (1-2 місяці, залежить від графіку засідань комісії).
 8. Отримання Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи (1-2 місяця, залежить від уповноваженого державного органу).