Послуги з Моніторингу, Звітності та Верифікації парникових газів (МЗВ)

Опис послуг та нормативно-правова база

Згідно Закону України Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів з 01 січня 2021 впроваджується нова система регулювання викидів парникових газів (система МЗВ)​​​​. Станом на 01.06.2020 готуються для прийнятті проекти наступних документів:

 • Постанова КМУ Про затвердження переліку видів діяльності, на які поширюються моніторинг, звітність та верифікація викидів парникових газів, і особливостей його застосування
 • Постанова КМУ Про затвердження порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів
 • Постанова КМУ Про затвердження порядку верифікації звіту оператора про викиди парникових газів
 • Акт Про деякі питання акредитації верифікаторів звітів парникових газів

Сфери застосування

 • Спалювання палива в установках, загальна номінальна теплова потужність яких перевищує 20 МВт (за винятком установок для спалювання небезпечних або побутових відходів)
 • Нафтопереробка
 • Виробництво коксу
 • Випалювання або спікання, в тому числі агломерація
 • металевої руди (зокрема, сульфідної руди)
 • Виробництво чавуну або сталі (первинна або вторинна плавка), в тому числі безперервний розлив, виробнича потужність якого перевищує 2,5 тонни на годину
 • Виробництво або обробка залізовмісних сплавів (у тому числі феросплавів), якщо загальна номінальна теплова потужність агрегатів зі спалювання перевищує 20 МВт; устаткування для обробки залізовмісних сплавів включає, зокрема, прокатні стани, нагрівальні та відпалювальні печі, ковальське обладнання, ливарні, устаткування для покриття (плакування) та очищення (протравлення) поверхонь
 • Виробництво цементного клінкеру в обертових випалювальних печах, виробнича потужність яких перевищує 500 тонн на день, або в інших печах, виробнича потужність яких перевищує 50 тонн на день
 • Виробництво вапна або кальцинація доломіту або магнезиту в печах, виробнича потужність яких перевищує 50 тонн на день
 • Виробництво азотної кислоти
 • Виробництво аміаку

Терміни та визначення

 • парникові гази – гази, а саме: двоокис вуглецю (СО2), метан (CH4), закис азоту (N2O), гідрофторвуглеці (ГФВ), перфторвуглеці (ПФВ), гексафторид сірки (SF6) та інші газоподібні складові атмосфери, які поглинають та випромінюють інфрачервоне випромінювання
 • викиди парникових газів – надходження в атмосферне повітря парникових газів, визначених щодо певного виду діяльності, з джерел викидів парникових газів на установці
 • установка – стаціонарний технічний об’єкт, на якому оператор провадить один або більше видів діяльності, а також іншу діяльність, яка має безпосередній технологічний зв’язок з видами діяльності, що провадяться на такому об’єкті, та може впливати на викиди парникових газів
 • джерело викидів парникових газів – окрема частина установки, з якої здійснюються викиди парникових газів, або процес у межах установки, який призводить до викидів парникових газів
 • оператор – юридична особа або фізична особа – підприємець, яка здійснює технічну експлуатацію установки, що перебуває в її власності або користуванні
 • уповноважений орган – центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів
 • вид діяльності – діяльність, викиди парникових газів від провадження якої підлягають моніторингу, звітності та верифікації та яка входить до переліку видів діяльності, затвердженого Кабінетом Міністрів України
 • моніторинг – збір, обробка, аналіз та зберігання оператором даних для визначення обсягів викидів парникових газів
 • план моніторингу – документ, який визначає комплекс заходів з моніторингу, розробляється оператором на підставі типових форм стандартного або спрощеного плану моніторингу і подається оператором до уповноваженого органу для затвердження
 • звітний період – один календарний рік, протягом якого здійснюється моніторинг та за який складається звіт оператора
 • звіт оператора – звіт про викиди парникових газів, складений оператором за результатами моніторингу за звітний період
 • верифікація – діяльність верифікатора, що полягає у перевірці звіту оператора, підготовці та видачі верифікатором за результатами такої перевірки верифікаційного звіту відповідно до цього Закону
 • верифікатор – юридична особа, акредитована відповідно до Закону України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”, яка проводить верифікацію
 • верифікаційний звіт – звіт, що видається верифікатором оператору за результатами верифікації та містить один із таких висновків верифікатора: за результатами верифікації звіт оператора визнано задовільним або за результатами верифікації звіт оператора визнано незадовільним
 • звіт про вдосконалення – складений оператором звіт, що містить інформацію про вдосконалення процесу моніторингу та інформацію про усунення невідповідності даних моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів і виконання рекомендацій щодо вдосконалення, наданих верифікатором

План дій

Промислові підприємства, які підпадають під дію системи МЗВ, повинні зробити наступні дії:

 • До початку звітного періоду розробити План моніторингу та затвердити його в уповноваженому органі
 • Протягом звітного періоду збирати та обробляти дані щодо викидів парникових газів
 • Після закінчення звітного періоду на основі даних моніторингу розробити Звіт оператора про викиди парникових газів
 • Провести Верифікацію (незалежну перевірку) Звіту оператора акредитованою юридичною особою. За результатами Верифікації надається Верифікаційний звіт
 • До 31 березня року, наступного за звітним, подати до уповноваженого органу Звіт оператора, визнаний за результатами верифікації задовільним, разом з Верифікаційним звітом та заявою

Усі ці послуги «під ключ» можуть бути надані експертами нашої компанії. Ми не здійснюємо Верифікацію самостійно, щоб запобігти конфлікту інтересів, але до наших послуг входить супроводження Верифікації та управління підрядником

Вартість послуг

Вартість комплексу послуг із супроводження участі підприємства в системі МЗВ залежить від кількості матеріальних потоків (матеріали, що містять вуглець), а також від складності технологічних процесів.

Строки надання послуг

 • Розробка Плану моніторингу складають від 1 до 3 місяців
 • Розробка Звіту оператору до 1 місяця
 • Проведення Верифікації Звіту оператору 1-2 місяці