Загальне природоохоронне законодавство

Закони України

Закон України від 20 вересня 2022 р. “Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів”

Визначає правові та організаційні засади створення та функціонування Національного реєстру викидів та перенесення забруднювачів з метою забезпечення доступу громадськості до повних, узгоджених і достовірних даних про викиди та перенесення забруднювачів і відходів

Закон України від 06 вересня 2022 р. “Про систему громадського здоров’я”

Закон визначає правові, організаційні, економічні та соціальні засади функціонування системи громадського здоров’я в Україні з метою зміцнення здоров’я населення, запобігання хворобам, покращення якості та збільшення тривалості життя, регулює суспільні відносини у сфері громадського здоров’я та санітарно-епідемічного благополуччя населення, визначає відповідні права і обов’язки державних органів та органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб у цій сфері, встановлює правові та організаційні засади здійснення державного нагляду (контролю) у сферах господарської діяльності, які можуть становити ризик для санітарно-епідемічного благополуччя населення

Закон України 28 лютого 2019 р. “Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року”

Метою Закону є визначення засад національної екологічної політики для стабілізації і поліпшення стану навколишнього природного середовища України шляхом інтеграції екологічної політики до соціально-економічного розвитку України

Закон України від 20 березня 2018 р. “Про стратегічну екологічну оцінку”

Закон регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання документів державного планування та поширюється на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (далі – території з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду

Закон України від 17 лютого 2011 р. «Про регулювання містобудівної діяльності»

Закон встановлює правові та організаційні основи містобудівної діяльності і спрямований на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів

Закон України від 19 травня 2011 р. “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”

Закон затверджує Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

Закон України від 06 вересня 2005 р. «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Закон визначає правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності і встановлює порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру, та адміністраторів

Закон України від 24 червня 2004 р. «Про екологічний аудит»

Закон визначає основні правові та організаційні засади здійснення екологічного аудиту і спрямований на підвищення екологічної обґрунтованості та ефективності діяльності суб’єктів господарювання. Положення Закону поширюються на всіх суб’єктів
господарювання незалежно від форми власності та видів діяльності.

Екологічний аудит – це документально оформлений системний незалежний процес оцінювання об’єкта екологічного аудиту, що включає збирання і об’єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи екологічного управління та інформації з цих питань вимогам законодавства України про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту

Закон України 25 червня 1991 р. «Про охорону навколишнього природного середовища»

Закон встановлює фундаментальні правила та основні принципи охорони навколишнього середовища. Визначає правові, економічні та соціальні основи організації охорони навколишнього природного середовища в Україні

Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова КМ України від 18 квітня 2023 р. №352 «Про затвердження Порядку складення і оприлюднення звіту уповноваженого органу про викиди та перенесення забруднювачів і відходів»

Визначає вимоги до складення і оприлюднення звіту уповноваженого органу про викиди та перенесення забруднювачів і відходів з об’єктів і дифузних джерел, які розташовані в Україні, з метою забезпечення реалізації права громадян на одержання інформації у сфері реєстрації викидів та перенесення забруднювачів і відходів, забезпечення відкритості та доступності такої інформації

Постанова КМ України від 13 вересня 2022 р. №1030 «Деякі питання ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки»

Постанова встановлює критерії ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки за рахунок визначення відповідності небезпечних речовин, що використовуються або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на об’єкті, встановленим нормативам порогової маси

Постанова КМ України від 27 січня 2010 р. № 77 «Деякі питання застосування принципу мовчазної згоди»

В Постанові встановлені умови застосування принципу “мовчазної згоди”

Постанова КМ України від 17 вересня 1996 р. №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів»

Затверджує перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів

Інші документи

Податковий Кодекс України, 2011 р., розділ VII Екологічний податок

Встановлює базові аспекти уплати екологічного податку: платників, об’єкти та базу оподаткування, ставки, порядок обчислення податку та порядок подання податкової звітності та сплати податку

ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»

Норми встановлюють склад та зміст проектної документації на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення  будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури

ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»

Дані будівельні норми встановлюють порядок розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) у складі проектної документації на нове будівництво, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення об’єктів промислового та цивільного призначення, основні вимоги до складу й змісту цих матеріалів

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №168 від 18.12.2003 “Про затвердження Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля”

Положення регулює відносини щодо реалізації права громадськості на участь у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля. В Положенні наведені термінологія, принципи та форми участі громадськості, види рішень та порядок громадського обговорення

Оцінка Впливу на Довкілля (ОВД)

Закон України від 23 травня 2017 р. «Про оцінку впливу на довкілля»

Закон встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля для діяльності, що планується для впровадження

Постанова КМ України від 13 грудня 2017 р. № 1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля»

Затверджує критерії визначення планової діяльності або розширення і зміни діяльності, які не потребують проходження процедури оцінки впливу на довкілля

Постанова КМ України від 13 грудня 2017 р. № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля»

Затверджує детальний Порядок отримання висновку з оцінки впливу на довкілля.

Постанова КМ України від 13 грудня 2017 р. № 989 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля»

Затверджує детальний Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля

Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №117 від 03.09.2020 “Про затвердження Розміру плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля”

Наказ затверджує розмір плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля для різних категорій планованої діяльності та масштабів впливу