Природоохоронне законодавство

 

Загальні природоохоронні акти

 

Закон України 25 червня 1991 р. «Про охорону навколишнього природного середовища»

Закон встановлює фундаметальні правила та основні принципи охорони навколишнього середовища. Визначає правові, економічні та соціальні основи організації охорони навколишнього природного середовища в Україні

Закон України від 24 лютого 1994 р. «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»

Закон регулює суспільні відносини, які виникають у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, визначає відповідні права і обов’язки державних органів, підприємств, установ, організацій та громадян, встановлює порядок організації державної санітарно-епідеміологічної служби і здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду в Україні.

Закон України 09 лютого 1995 р. «Про екологічну експертизу»

Закон впорядковує суспільні відносини в галузі екологічної експертизи для забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, захисту екологічних прав та інтересів громадян і держави

Закон України від 17 лютого 2011 р. «Про регулювання містобудівної діяльності»

Закон встановлює правові та організаційні основи містобудівної діяльності і спрямований на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів

Закон України від 06 вересня 2005 р. «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Закон визначає правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності і встановлює порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру, та адміністраторів

Постанова КМ України від 11 липня 2002 р. №956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки»

Постанова встановлює критерії ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки за рахунок визначення відповідності небезпечних речовин, що використовуються або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на об’єкті, встановленим нормативам порогової маси

Закон України 21 грудня 2010 р. «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року»

Метою Закону є визначення засад національної екологічної політики для стабілізації і поліпшення стану навколишнього природного середовища України шляхом інтеграції екологічної політики до соціально-економічного розвитку України

Постанова КМ України від 28 серпня 2013 р. № 808 «Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку»

В Постанові встановлений перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку

ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»

Норми встановлюють склад та зміст проектної документації на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення  будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури

ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»

Дані будівельні норми встановлюють порядок розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) у складі проектної документації на нове будівництво, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення об’єктів промислового та цивільного призначення, основні вимоги до складу й змісту цих матеріалів

Наказ Державної служби статистики України від 14.06.2013 № 182 “Про затвердження форм державних статистичних спостережень із екології, лісового, мисливського господарства та природно-заповідного фонду”

Містить посилання на форми державних статистичних спостережень зі статистики екології, лісового, мисливського господарства та природно-заповідного фонду

УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

Закон України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847-р Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

Розпорядження затверджує план заходів (найменування, строк виконання, відповідальний, партнери ЄС) з імплементації Угоди на 2014-2017 роки.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 371-р Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС

Розпорядження затверджує перелік природоохоронних актів ЄС, які буде імплементовано в Україні.

Контроль якості атмосферного повітря

 

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»

Цей Закон є базовим в галузі регулювання якості атмосферного повітря, визначає правові і організаційні основи та екологічні вимоги в галузі охорони атмосферного повітря

Постанова КМ України від 09.03.1999 р. №343 «Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря»

Встановлює основні вимоги до організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, визначає джерела його фінансування, взаємовідносини центральних органів виконавчої влади в організації та проведенні моніторингу

Постанова КМ України від 29 листопада 2001 р. №1598 «Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню»

Перелік найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню

Постанова КМ України від 13 грудня 2001 р. №1655 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря»

Визначає єдину систему ведення в галузі охорони атмосферного повітря державного обліку об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і на стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, видів і ступенів впливу на його стан фізичних та біологічних факторів

Постанова КМ України від 28 грудня 2001 р. №1780 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел»

Визначає вимоги щодо розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та їх сукупності, які містяться у складі пилогазоповітряних сумішей, що відводяться від окремих типів обладнання, споруд і надходять в атмосферне повітря із стаціонарних джерел

Постанова КМ України від 13 березня 2002 р. №299 «Про Порядок розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря»

Встановлює механізм розроблення та затвердження науково обґрунтованих нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря з метою уникнення, зменшення чи запобігання негативним наслідкам забруднення атмосферного повітря

Постанова КМ України від 13 березня 2002 р. №300 «Про Порядок розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря»

Встановлює механізм розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів, який здійснюється на стан атмосферного повітря

Постанова КМ України від 13 березня 2002 р. №301 «Про затвердження Порядку погодження і видачі дозволів на провадження діяльності, пов’язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях»

Встановлює єдиний механізм погодження, видачі та анулювання дозволів на провадження діяльності, пов’язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях

Постанова КМ України від 13 березня 2002 р. №302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачою дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи»

Встановлює єдиний механізм проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Постанова КМ України від 13 березня 2002 р. №303 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел на забруднення атмосферного повітря»

Визначає основні вимоги до розроблення та затвердження нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел забруднення атмосферного повітря

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.02.1995 р. №7, зареєстровано в Мін’юсті 15 березня 1995 р. за №61/597 «Про затвердження Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві»

Інструкція про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві містить в собі методичні вказівки по змісту та оформленню необхідних документів для створення звіту по інвентаризації викидів забруднюючих речовин, які утворюються на підприємстві з урахуванням технологічного процесу та його особливостей

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 17.06.1999 р. №112, зареєстровано в Мін’юсті 30.06.1999 р. за № 424/3717 «Про затвердження Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ДНАОП 0.00-4.33-99)»

Нормативний акт встановлює порядок розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, вимоги до їх складу, змісту та форми, процедуру затвердження й перегляду

Наказ Мінекоресурсів України від 30.07.2001 р. №286, зареєстровано в Мін’юсті 15.08.2001 р. за №700/5891 «Про затвердження Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі»

Установлює єдиний порядок визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі

Наказ Мінекоресурсів України від 14.03.2002 р. №104, зареєстровано в Мін’юсті 01.04.2002 р. за №322/6610 «Про затвердження Переліку речовин, які входять до «твердих речовин» та «вуглеводнів» і за викиди яких справляється збір»

Містить перелік речовин, які входять до «твердих речовин» та «вуглеводнів» і за викиди яких справляється збір

Наказ Мінекоресурсів України від 10.05.2002 р. №177, зареєстровано в Мін’юсті 22.05.2002 р. за №445/6733 «Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря»

Інструкція встановлює критерії взяття на державний облік об’єктів у залежності від видів і обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, та обов’язкові вимоги щодо єдиного на території України порядку подання матеріалів для взяття на державний облік підприємств, установ, організацій та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря із стаціонарних джерел

Наказ Мінприроди України від 16.08.2004 р. №317, зареєстровано в Мін’юсті 06.09.2004 р. за №1102/9701 «Про затвердження Переліку типів устаткування, для яких розробляються нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел»

Містить перелік типів устаткування, для яких розробляються нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел

Наказ Мінприроди України від 09.03.2006 р. №108, зареєстровано в Мін’юсті 29.03.2006 р. за №341/12215 «Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців»

Інструкція встановлює загальні вимоги в частині побудови, оформлення та змісту документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди існуючими та новоствореними об’єктами

Наказ Мінприроди України від 30.05.2006 р. №266 «Про затвердження форми дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, дозволу про внесення змін до дозволу на викиди забруднюючих речовин, заяви на одержання дозволу на викиди»

Наказ Мінприроди України від 27.06.2006 р. №309, зареєстровано в Мін’юсті 01.08.2006 р. за №912/12786 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел»

Встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин для діючих стаціонарних джерел і тих, що проектуються, будуються або модернізуються. Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та їх сукупності належать до типу нормативів, що обмежують масову концентрацію забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел.

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 22.10.2008 р. №541, зареєстровано в Мін’юсті 17.11.2008 р. за №1110/15801 «Про затвердження технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт»

Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферу із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт, поширюються на теплосилові установки номінальною тепловою потужністю більше 50 МВт, які встановлені або будуть встановлені на теплових електричних станціях, теплоелектроцентралях, підприємствах та в котельнях

Даний документ встановлює поточні та перспективні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних теплосилових установок, призначених для виробітку енергії при спалюванні твердого, рідкого та газоподібного палива, а також відходів вуглезбагачення, за винятком тих установок, у яких продукти згоряння безпосередньо використовуються у виробничих процесах

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 06.02.2009 р. №52, зареєстровано в Мін’юсті 13.04.2009 р. за №327/16343 «Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газів»

Встановлює правила технічної експлуатації установок очистки газів (ГОУ) суб’єктами господарювання, які розміщують, проектують, будують, реконструюють, технічно переозброюють, експлуатують ГОУ

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 01.10.2012 р. № 475 «Про затвердження Порядку внесення установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, до переліку Мінприроди України»

Визначено умови внесення організацій з розробки документів до переліку установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності

Директива 2001/80/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2001 року «Про обмеження викидів деяких забруднюючих речовин в атмосферу з великих спалювальних установок»

Директива 2008/1/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 січня 2008 року «Про комплексне запобігання і контроль забруднення (кодифікована версія)»

Директива 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року «Про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи«

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 20.01.2009 р. №23, зареєстровано в Мін’юсті 09.02.2009 р. за №120/16136 «Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для виробництва цементного клінкеру в обертових випалювальних печах, виробнича потужність яких перевищує 500 тон в день»

Встановлює поточні та перспективні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних установок, призначених безпосередньо для цементного виробництва, а саме — обертових випалювальних печей, холодильників клінкеру, цементних, вугільних і сировинних млинів, сушильних агрегатів

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 29.09.2009 р. №507, зареєстровано в Мін’юсті 15.10.2009 р. за №965/16981 «Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин від коксових печей»

Встановлює поточні та перспективні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря для коксохімічніх підприємств галузі чорної металургії

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 13.10.2009 р. №540, зареєстровано в Мін’юсті 04.11.2009 р. за №1023/17039 «Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря із котелень, що працюють на лушпинні соняшнику»

Встановлює поточні та перспективні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря для котелень, оснащених теплосиловими установками номінальною тепловою потужністю менше 50 МВт і призначених для спалювання лушпиння соняшнику з метою виробітку енергії, за винятком тих установок, у яких продукти згоряння безпосередньо використовуються у виробничих процесах

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 05.10.2009 р. №524, зареєстровано в Мін’юсті 26.10.2009 р. за № 982/16998 «Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для виробництва нормального електрокорунду в дугових трифазних руднотермічних печах при плавленні «на випуск»

Встановлює поточні та перспективні технологічні нормативи допустимих викидів суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, із устаткування для виробництва нормального електрокорунду з бокситової сировини в дугових трифазних руднотермічних печах при плавленні «на випуск» потужністю 10,5 МВ·А після очищення відхідних газів в установках очистки газу

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 19.01.2012 р. №18, зареєстровано в Мін’юсті 03.02.2012 р. за № 174/20487 «Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для виготовлення скла, включаючи скловолокно з плавильною потужністю, яка перевищує 20 тон на добу»

Встановлює поточні та перспективні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних установок, призначених для виготовлення скла, включаючи скловолокно, а саме — ванних печей безперервної дії

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 21.12.2012 р. № 670, зареєстровано в Мін’юсті 02.01.2013 р. за № 3/22535 «Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для плавки феросплавів з плавильною потужністю, що перевищує 20 тон на день»

Встановлює поточні та перспективні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітрядля закритих, відкритих, напівзакритих (відкритих з низьким зонтом) та герметичних рудовідновних електротермічних печей плавки марганцевих та кремнієвих феросплавів після очищення відхідних газів в установках очищення газу

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 21.12.2012 р. № 671, зареєстровано в Мін’юсті 02.01.2013 р. за № 3/22535 «Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установки) для випалювання та агломерації металевої руди (включаючи сульфідну руду)»

Встановлює поточні та перспективні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних установок, призначених безпосередньо для виробництва агломерату, а саме — агломераційних машин

Спеціальне водокористування

 

Водний кодекс України від 06 червня 1995 р.

Завданням водного законодавства є регулювання правових відносин з метою забезпечення збереження, науково обгрунтованого, раціонального використання вод для потреб населення і галузей економіки, відтворення водних ресурсів, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання, запобігання шкідливим діям вод та ліквідації їх наслідків, поліпшення стану водних об’єктів, а також охорони прав підприємств, установ, організацій і громадян на водокористування

Закон України від 10 січня 2002 р. «Про питну воду та питне водопостачання»

Дія Закону поширюється на всі суб’єкти господарювання, що виробляють питну воду, забезпечують міста, інші населені пункти, окремо розташовані об’єкти питною водою шляхом централізованого питного водопостачання або за допомогою пунктів розливу води (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв), інших засобів нецентралізованого водопостачання, а також на органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, що здійснюють регулювання, нагляд і контроль за якістю питної води, станом джерел та систем питного водопостачання, а також споживачів питної води

Закон України від 24 травня 2012 р. «Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року»

Метою Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року є визначення основних напрямів державної політики у сфері водного господарства для задоволення потреби населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, збереження і відтворення водних ресурсів, впровадження системи інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом, відновлення ролі меліорованих земель у продовольчому та ресурсному забезпеченні держави, оптимізація водоспоживання, запобігання та ліквідація наслідків шкідливої дії вод

Постанова КМУ від 8 квітня 1996 р. № 413 «Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру»

Державний водний кадастр складається з метою систематизації даних державного обліку вод та визначення наявних для використання водних ресурсів

Постанова КМУ від 8 квітня 1996 р. № 486 «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них»

Встановлює єдиний правовий механізм визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режим ведення господарської діяльності в них

Постанова КМУ від 13 травня 1996 р. N 502 «Про затвердження Порядку користування землями водного фонду»

Визначає механізм користування землями водного фонду, виконання комплексу водоохоронних заходів і проведення експлуатаційних робіт для створення сприятливих умов утримання цих земель

Постанова КМУ від 20 липня 1996 р. N 815 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод»

Встановлює основні вимоги до організації державного моніторингу вод, до взаємодії міністерств і відомств під час його проведення, до забезпечення органів державної виконавчої влади інформацією для прийняття рішень, пов’язаних із станом водного фонду України

Постанова КМУ від 14 серпня 1996 р. № 966 «Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування»

Згідно з цим Порядком відшкодовуються збитки, завдані припиненням права або зміною умов спеціального водокористування

Постанова КМУ від 14 квітня 1997 р. № 347 «Про затвердження Порядку складання паспортів річок і Порядку установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними»

Визначає механізм складання паспортів річок для оцінки їх екологічного стану і оперативного використання водогосподарськими та іншими заінтересованими організаціями під час вирішення питань комплексного використання водних ресурсів і охорони від забруднення, а також для розроблення прогнозу і заходів щодо оздоровлення річок

Постанова КМУ від 25 березня 1999 р. N 465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами»

Правила спрямовані на попередження та усунення забруднення поверхневих водних об’єктів зворотними водами, відтворення водних ресурсів і забезпечення безпечних умов водокористування. Правила обов’язкові для виконання всіма водокористувачами, діяльність яких щодо скидання зворотних вод у водні об’єкти впливає або може вплинути на стан поверхневих вод

Постанова КМУ від 6 березня 2002 р. № 264 «Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних об’єктах»

Визначено механізм обліку місць масового відпочинку населення на водних об’єктах як територій, що підлягають постійному обслуговуванню аварійно-рятувальними службами

Постанова КМУ від 13 березня 2002 р. №321 “Про затвердження порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови КМУ від 10 серпня 1992 р. №459”

Визначає процедуру видачі водокористувачам дозволів на спеціальне водокористування (забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання у водні об’єкти забруднюючих речовин, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів)

Постанова КМУ від 29 квітня 2004 р. № 576 «Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні»

Визначає процедуру щорічної підготовки та оприлюднення Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні

Постанова КМУ від 25 серпня 2004 р. № 1107 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання»

Визначає вимоги до розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання при нормальному функціонуванні систем питного водопостачання, при їх порушенні та при надзвичайних ситуаціях техногенного або природного характеру

Постанова від 21 липня 2005 р. N 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення»

Правила регулюють відносини між суб’єктом господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальних послуг, і фізичною та юридичною особою, яка отримує або має намір отримувати послуги з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 15 грудня 1994 р. № 116 “Про затвердження Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами”

Інструкція є посібником для розробки проектів і розрахунку гранично допустимих скидів (ГДС) речовин, що надходять із зворотними водами у водні об’єкти: водотоки, водосховища, озера, прибережні зони морів. Інструкція призначена для використання органами Мінприроди України, підприємствами-водокористувачами, а також організаціями, які проводять розрахунки ГДС і розробку проектів тимчасово погоджених скидів (ТПС) речовин, планів заходів щодо досягнення ГДС речовин

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України Державного комітету України по водному господарству від 30 березня 2001 р. №133/62 «Про затвердження Порядку зменшення спеціально уповноваженими державними органами виконавчої влади лімітів забору, використання води та скидання забруднюючих речовин у разі настання маловоддя»

Визначає процедуру проведення робіт щодо зменшення лімітів забору, використання води та скидання забруднюючих речовин у разі настання маловоддя
Маловоддя — період (фаза) гідрологічного режиму водного об’єкта, при якому спостерігається зменшення його водності, унаслідок чого погіршуються умови забезпечення потреб населення та галузей економіки у водних ресурсах

Поводження з відходами

 

Закон України від 05 березня 1998 р. “Про відходи”

Закон визначає правові, організаційні та економічні засади діяльності, пов’язаної із запобіганням або зменшенням обсягів утворення відходів, їх збиранням, перевезенням, зберіганням, сортуванням, обробленням, утилізацією та видаленням, знешкодженням та захороненням, а також з відверненням негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини на території України

Постанова КМУ від 13 липня 2000 р. № 1120 «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів»

Визначає порядок здійснення державного контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням під час їх експорту з України, імпорту в Україну чи транзиту через територію України

Постанова КМУ від 03.08.1998 р. № 1216 “Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів”

Визначає правила ведення реєстру місць видалення відходів.

Реєстр місць видалення відходів — це система даних, одержаних у результаті обліку та опису всіх об’єктів і спеціально відведених місць, де здійснюються операції з видалення відходів

Постанова КМУ від 18.02.2016 р. № 118 “Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми”

Встановлює механізм подання декларації про відходи суб’єктами господарювання у сфері поводження з відходами, діяльність яких відповідає досягненню значень показника загального утворення відходів від 50 до 1000 умовних одиниць

Постанова КМУ від 31.08.1998 р. № 1360 “Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів”

Визначає правила ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів
Реєстр об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів — це комплексна система збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про об’єкти утворення, оброблення та утилізації відходів

Постанова КМУ від 01.11.1999 р. № 2034 “Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів”

Встановлює єдині правила ведення державного обліку та паспортизації відходів, дія яких поширюється на підприємства, установи, організації всіх форм власності, громадян — суб’єктів підприємницької діяльності, діяльність яких пов’язана з утворенням відходів та здійсненням операцій поводження з ними

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища № 41 від 17.02.1999 р. “Про затвердження форми реєстрової карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання”

Реєстрова карта об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів складається з двох форм: форма 1 — реєстрова карта об’єкта утворення відходів (ОУВ); форма 2 — реєстрова карта об’єкта оброблення та утилізації відходів (ООУВ). Реєстрові карти складають власники ОУВ та ООУВ відповідно до цієї Інструкції. Дані реєстрових карт, після затвердження їх і присвоєння реєстраційного номера, вносяться до реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України N 165 від 16.10.2000 “Про затвердження Переліку небезпечних властивостей та інструкцій щодо контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням”

Містить Перелік небезпечних властивостей віходів, їх кодування та опис

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища № 342 від 07.07.2008 р. “Про затвердження типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари та Інструкції щодо її заповнення”

Інструкція встановлює порядок ведення первинного обліку відходів та пакувальних матеріалів і тари за типовою формою N 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари» (типова форма N 1-ВТ), яку заповнюють підприємства, установи, організації усіх форм власності, видів економічної діяльності та організаційно-правових форм господарювання і фізичні особи-підприємці, у процесі діяльності яких утворюються відходи, у тому числі відходи пакувальних матеріалів і тари

Державні санітарні правила та норми ДСанПіН 2.2.7. 029-99 “Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення”