Природоохоронне законодавство

Загальні природоохоронні акти

Закон України 25 червня 1991 р. “Про охорону навколишнього природного середовища”

Закон встановлює фундаментальні правила та основні принципи охорони навколишнього середовища. Визначає правові, економічні та соціальні основи організації охорони навколишнього природного середовища в Україні

Закон України 20 вересня 2022 р. “Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів”

Визначає правові та організаційні засади створення та функціонування Національного реєстру викидів та перенесення забруднювачів з метою забезпечення доступу громадськості до повних, узгоджених і достовірних даних про викиди та перенесення забруднювачів і відходів

Закон України від 06 вересня 2022 р. “Про систему громадського здоров’я”

Закон визначає правові, організаційні, економічні та соціальні засади функціонування системи громадського здоров’я в Україні з метою зміцнення здоров’я населення, запобігання хворобам, покращення якості та збільшення тривалості життя, регулює суспільні відносини у сфері громадського здоров’я та санітарно-епідемічного благополуччя населення, визначає відповідні права і обов’язки державних органів та органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб у цій сфері, встановлює правові та організаційні засади здійснення державного нагляду (контролю) у сферах господарської діяльності, які можуть становити ризик для санітарно-епідемічного благополуччя населення

Постанова КМ України № 314 від 18 березня 2022 р. “Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану”

Постановою передбачено отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами викидів за декларативним принципом. Зокрема, у період воєнного стану право на провадження господарської діяльності може набуватися суб’єктами господарювання на підставі подання до Міністерства економіки декларації про провадження господарської діяльності, без отримання дозвільних документів (документів дозвільного характеру, ліцензій або інших результатів надання публічних послуг)

Закон України 23 травня 2017 р. “Про оцінку впливу на довкілля”

Закон встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів

Закон України 20 березня 2018 р. “Про стратегічну екологічну оцінку”

Закон регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання документів державного планування та поширюється на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, управління відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (далі – території з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду

Закон України від 17 лютого 2011 р. “Про регулювання містобудівної діяльності”

Закон встановлює правові та організаційні основи містобудівної діяльності і спрямований на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів

Закон України від 06 вересня 2005 р. “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”

Закон визначає правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності і встановлює порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру, та адміністраторів

Постанова КМ України від 11 липня 2002 р. №956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки”

Постанова встановлює критерії ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки за рахунок визначення відповідності небезпечних речовин, що використовуються або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на об’єкті, встановленим нормативам порогової маси

Закон України 28 лютого 2019 р. “Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року”

Метою Закону є визначення засад національної екологічної політики для стабілізації і поліпшення стану навколишнього природного середовища України шляхом інтеграції екологічної політики до соціально-економічного розвитку України

ДБН А.2.2-3-2014 “Склад та зміст проектної документації на будівництво”

Норми встановлюють склад та зміст проектної документації на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення  будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури

ДБН А.2.2-1-2003 “Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд”

Дані будівельні норми встановлюють порядок розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) у складі проектної документації на нове будівництво, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення об’єктів промислового та цивільного призначення, основні вимоги до складу й змісту цих матеріалів

Законодавство щодо імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС

УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

Угода створює Асоціацію Україна-ЄС, встановлює цілі та загальні принципи Асоціації.

Закон України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

Закон вводить в дію на території України Угоду про Асоціацію Україна-ЄС.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 796-р Про Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок

Розпорядження затверджує Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок, тобто для усіх великих генеруючих електростанцій України.

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

Постанова скасовує більшість Розпоряджень КМУ, які регламентували імплементацію законодавства ЄС в різних сферах, та затверджує новий План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

Контроль якості атмосферного повітря

Закон України “Про охорону атмосферного повітря”

Цей Закон є базовим в галузі регулювання якості атмосферного повітря, визначає правові і організаційні основи та екологічні вимоги в галузі охорони атмосферного повітря

Постанова КМ України від 14.08.2019 р. № 827 “Порядок здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря”

Встановлює основні вимоги до організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, визначає джерела його фінансування, взаємовідносини центральних органів виконавчої влади в організації та проведенні моніторингу

Постанова КМ України від 29 листопада 2001 р. №1598 “Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню”

Перелік найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню

Постанова КМ України від 13 грудня 2001 р. №1655 “Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря”

Визначає єдину систему ведення в галузі охорони атмосферного повітря державного обліку об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і на стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, видів і ступенів впливу на його стан фізичних та біологічних факторів

Постанова КМ України від 28 грудня 2001 р. №1780 “Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел”

Визначає вимоги щодо розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та їх сукупності, які містяться у складі пилогазоповітряних сумішей, що відводяться від окремих типів обладнання, споруд і надходять в атмосферне повітря із стаціонарних джерел

Постанова КМ України від 13 березня 2002 р. №299 “Про Порядок розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря”

Встановлює механізм розроблення та затвердження науково обґрунтованих нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря з метою уникнення, зменшення чи запобігання негативним наслідкам забруднення атмосферного повітря

Постанова КМ України від 13 березня 2002 р. №300 “Про Порядок розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря”

Встановлює механізм розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів, який здійснюється на стан атмосферного повітря

Постанова КМ України від 13 березня 2002 р. №301 “Про затвердження Порядку погодження і видачі дозволів на провадження діяльності, пов’язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях”

Встановлює єдиний механізм погодження, видачі та анулювання дозволів на провадження діяльності, пов’язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях

Постанова КМ України від 13 березня 2002 р. №302 “Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачою дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи”

Встановлює єдиний механізм проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Постанова КМ України від 13 березня 2002 р. №303 “Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел на забруднення атмосферного повітря”

Визначає основні вимоги до розроблення та затвердження нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел забруднення атмосферного повітря

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.02.1995 р. №7, зареєстровано в Мін’юсті 15 березня 1995 р. за №61/597 “Про затвердження Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві”

Інструкція про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві містить в собі методичні вказівки по змісту та оформленню необхідних документів для створення звіту по інвентаризації викидів забруднюючих речовин, які утворюються на підприємстві з урахуванням технологічного процесу та його особливостей

Наказ Мінекоресурсів України від 30.07.2001 р. №286, зареєстровано в Мін’юсті 15.08.2001 р. за №700/5891 “Про затвердження Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі”

Установлює єдиний порядок визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі

Наказ Мінекоресурсів України від 14.03.2002 р. №104, зареєстровано в Мін’юсті 01.04.2002 р. за №322/6610 “Про затвердження Переліку речовин, які входять до “твердих речовин” та “вуглеводнів” і за викиди яких справляється збір”

Містить перелік речовин, які входять до “твердих речовин” та “вуглеводнів” і за викиди яких справляється збір

Наказ Мінекоресурсів України від 10.05.2002 р. №177, зареєстровано в Мін’юсті 22.05.2002 р. за №445/6733 “Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря”

Інструкція встановлює критерії взяття на державний облік об’єктів у залежності від видів і обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, та обов’язкові вимоги щодо єдиного на території України порядку подання матеріалів для взяття на державний облік підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря із стаціонарних джерел

Наказ Мінприроди України від 16.08.2004 р. №317, зареєстровано в Мін’юсті 06.09.2004 р. за №1102/9701 “Про затвердження Переліку типів устаткування, для яких розробляються нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел”

Містить перелік типів устаткування, для яких розробляються нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел

Наказ Мінприроди України від 09.03.2006 р. №108, зареєстровано в Мін’юсті 29.03.2006 р. за №341/12215 “Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців”

Інструкція встановлює загальні вимоги в частині побудови, оформлення та змісту документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди існуючими та новоствореними об’єктами

Наказ Мінприроди України від 27.06.2006 р. №309, зареєстровано в Мін’юсті 01.08.2006 р. за №912/12786 “Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел”

Встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин для діючих стаціонарних джерел і тих, що проектуються, будуються або модернізуються. Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та їх сукупності належать до типу нормативів, що обмежують масову концентрацію забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел.

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 22.10.2008 р. №541, зареєстровано в Мін’юсті 17.11.2008 р. за №1110/15801 “Про затвердження технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт”

Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферу із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт, поширюються на теплосилові установки номінальною тепловою потужністю більше 50 МВт, які встановлені або будуть встановлені на теплових електричних станціях, теплоелектроцентралях, підприємствах та в котельнях

Даний документ встановлює поточні та перспективні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних теплосилових установок, призначених для виробітку енергії при спалюванні твердого, рідкого та газоподібного палива, а також відходів вуглезбагачення, за винятком тих установок, у яких продукти згоряння безпосередньо використовуються у виробничих процесах

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 06.02.2009 р. №52, зареєстровано в Мін’юсті 13.04.2009 р. за №327/16343 “Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газів”

Встановлює правила технічної експлуатації установок очистки газів (ГОУ) суб’єктами господарювання, які розміщують, проектують, будують, реконструюють, технічно переозброюють, експлуатують ГОУ

Директива 2001/80/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2001 року “Про обмеження викидів деяких забруднюючих речовин в атмосферу з великих спалювальних установок”

Директива 2008/1/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 січня 2008 року “Про комплексне запобігання і контроль забруднення (кодифікована версія)”

Директива 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року “Про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 20.01.2009 р. №23, зареєстровано в Мін’юсті 09.02.2009 р. за №120/16136 “Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для виробництва цементного клінкеру в обертових випалювальних печах, виробнича потужність яких перевищує 500 тон в день”

Встановлює поточні та перспективні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних установок, призначених безпосередньо для цементного виробництва, а саме – обертових випалювальних печей, холодильників клінкеру, цементних, вугільних і сировинних млинів, сушильних агрегатів

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 29.09.2009 р. №507, зареєстровано в Мін’юсті 15.10.2009 р. за №965/16981 “Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин від коксових печей”

Встановлює поточні та перспективні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря для коксохімічніх підприємств галузі чорної металургії

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 13.10.2009 р. №540, зареєстровано в Мін’юсті 04.11.2009 р. за №1023/17039 “Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря із котелень, що працюють на лушпинні соняшнику”

Встановлює поточні та перспективні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря для котелень, оснащених теплосиловими установками номінальною тепловою потужністю менше 50 МВт і призначених для спалювання лушпиння соняшнику з метою виробітку енергії, за винятком тих установок, у яких продукти згоряння безпосередньо використовуються у виробничих процесах

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 05.10.2009 р. №524, зареєстровано в Мін’юсті 26.10.2009 р. за № 982/16998 “Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для виробництва нормального електрокорунду в дугових трифазних руднотермічних печах при плавленні “на випуск”

Встановлює поточні та перспективні технологічні нормативи допустимих викидів суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, із устаткування для виробництва нормального електрокорунду з бокситової сировини в дугових трифазних руднотермічних печах при плавленні “на випуск” потужністю 10,5 МВ·А після очищення відхідних газів в установках очистки газу

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 19.01.2012 р. №18, зареєстровано в Мін’юсті 03.02.2012 р. за № 174/20487 “Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для виготовлення скла, включаючи скловолокно з плавильною потужністю, яка перевищує 20 тон на добу”

Встановлює поточні та перспективні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних установок, призначених для виготовлення скла, включаючи скловолокно, а саме – ванних печей безперервної дії

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 21.12.2012 р. № 670, зареєстровано в Мін’юсті 02.01.2013 р. за № 3/22535 “Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для плавки феросплавів з плавильною потужністю, що перевищує 20 тон на день”

Встановлює поточні та перспективні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітрядля закритих, відкритих, напівзакритих (відкритих з низьким зонтом) та герметичних рудовідновних електротермічних печей плавки марганцевих та кремнієвих феросплавів після очищення відхідних газів в установках очищення газу

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 21.12.2012 р. № 671, зареєстровано в Мін’юсті 02.01.2013 р. за № 3/22535 “Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установки) для випалювання та агломерації металевої руди (включаючи сульфідну руду)”

Встановлює поточні та перспективні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних установок, призначених безпосередньо для виробництва агломерату, а саме – агломераційних машин

Спеціальне водокористування

Водний кодекс України від 06 червня 1995 р.

Завданням водного законодавства є регулювання правових відносин з метою забезпечення збереження, науково обгрунтованого, раціонального використання вод для потреб населення і галузей економіки, відтворення водних ресурсів, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання, запобігання шкідливим діям вод та ліквідації їх наслідків, поліпшення стану водних об’єктів, а також охорони прав підприємств, установ, організацій і громадян на водокористування

Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 375 від 18 грудня 2020 р. “Про затвердження Змін до Порядку ведення державного обліку водокористування та Порядку функціонування модуля «Подання звіту про використання води в електронній формі» Порталу електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України 

Затверджено державний облік водокористування здійснювати шляхом подання водокористувачами звітів про використання води за формою звітності № 2ТП-водгосп (річна) в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія» або Портал електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України

Закон України від 10 січня 2002 р. “Про питну воду та питне водопостачання”

Дія Закону поширюється на всі суб’єкти господарювання, що виробляють питну воду, забезпечують міста, інші населені пункти, окремо розташовані об’єкти питною водою шляхом централізованого питного водопостачання або за допомогою пунктів розливу води (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв), інших засобів нецентралізованого водопостачання, а також на органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, що здійснюють регулювання, нагляд і контроль за якістю питної води, станом джерел та систем питного водопостачання, а також споживачів питної води

Закон України від 24 травня 2012 р. “Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року”

Метою Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року є визначення основних напрямів державної політики у сфері водного господарства для задоволення потреби населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, збереження і відтворення водних ресурсів, впровадження системи інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом, відновлення ролі меліорованих земель у продовольчому та ресурсному забезпеченні держави, оптимізація водоспоживання, запобігання та ліквідація наслідків шкідливої дії вод

Постанова КМУ від 8 квітня 1996 р. № 413 “Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру”

Державний водний кадастр складається з метою систематизації даних державного обліку вод та визначення наявних для використання водних ресурсів

Постанова КМУ від 8 квітня 1996 р. № 486 “Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них”

Встановлює єдиний правовий механізм визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режим ведення господарської діяльності в них

Постанова КМУ від 13 травня 1996 р. N 502 “Про затвердження Порядку користування землями водного фонду”

Визначає механізм користування землями водного фонду, виконання комплексу водоохоронних заходів і проведення експлуатаційних робіт для створення сприятливих умов утримання цих земель

Постанова КМУ від 19 вересня 2018 р. № 758 “Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод”

Визначає основні вимоги до організації здійснення державного моніторингу вод, взаємодії центральних органів виконавчої влади у процесі його здійснення та забезпечення органів державної влади і органів місцевого самоврядування інформацією для прийняття рішень щодо стану вод

Постанова КМУ від 14 серпня 1996 р. № 966 “Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування”

Згідно з цим Порядком відшкодовуються збитки, завдані припиненням права або зміною умов спеціального водокористування

Постанова КМУ від 14 квітня 1997 р. № 347 “Про затвердження Порядку складання паспортів річок і Порядку установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними”

Визначає механізм складання паспортів річок для оцінки їх екологічного стану і оперативного використання водогосподарськими та іншими заінтересованими організаціями під час вирішення питань комплексного використання водних ресурсів і охорони від забруднення, а також для розроблення прогнозу і заходів щодо оздоровлення річок

Постанова КМУ від 25 березня 1999 р. N 465 “Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами”

Правила спрямовані на попередження та усунення забруднення поверхневих водних об’єктів зворотними водами, відтворення водних ресурсів і забезпечення безпечних умов водокористування. Правила обов’язкові для виконання всіма водокористувачами, діяльність яких щодо скидання зворотних вод у водні об’єкти впливає або може вплинути на стан поверхневих вод

Постанова КМУ від 6 березня 2002 р. № 264 “Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних об’єктах”

Визначено механізм обліку місць масового відпочинку населення на водних об’єктах як територій, що підлягають постійному обслуговуванню аварійно-рятувальними службами

Постанова КМУ від 13 березня 2002 р. №321 “Про затвердження порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови КМУ від 10 серпня 1992 р. №459”

Визначає процедуру видачі водокористувачам дозволів на спеціальне водокористування (забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання у водні об’єкти забруднюючих речовин, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів)

Постанова КМУ від 29 квітня 2004 р. № 576 “Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні”

Визначає процедуру щорічної підготовки та оприлюднення Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні

Постанова КМУ від 25 серпня 2004 р. № 1107 “Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання”

Визначає вимоги до розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання при нормальному функціонуванні систем питного водопостачання, при їх порушенні та при надзвичайних ситуаціях техногенного або природного характеру

Постанова від 02 лютого 2022 р. № 85 “Правила надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення”

Правила регулюють відносини між суб’єктом господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, та індивідуальним і колективним споживачем, який отримує або має намір отримувати послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, а також визначеною власником (співвласниками) особою, що здійснює розподіл обсягів послуг

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 15 грудня 1994 р. № 116 “Про затвердження Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами”

Інструкція є посібником для розробки проектів і розрахунку гранично допустимих скидів (ГДС) речовин, що надходять із зворотними водами у водні об’єкти: водотоки, водосховища, озера, прибережні зони морів. Інструкція призначена для використання органами Мінприроди України, підприємствами-водокористувачами, а також організаціями, які проводять розрахунки ГДС і розробку проектів тимчасово погоджених скидів (ТПС) речовин, планів заходів щодо досягнення ГДС речовин

Поводження з відходами

Закон України від 20 червня 2022 р. “Про управління відходами”

Закон визначає правові, організаційні, економічні засади діяльності щодо запобігання утворенню, зменшення обсягів утворення відходів, зниження негативних наслідків від діяльності з управління відходами, сприяння підготовці відходів до повторного використання, рециклінгу і відновленню з метою запобігання їх негативному впливу на здоров’я людей та навколишнє природне середовище

Наказ Державної служби статистики України від 10.06.2022 № 176 “Про затвердження форми державного статистичного спостереження №1-відходи (річна) “Звіт про утворення та поводження з відходами”

Містить посилання на форму державного статистичного спостереження про утворення та поводження з відходами

Постанова КМУ від 20 жовтня 2023 № 1102“Про затвердження класифікації відходів та Національного переліку відходів”

Порядок визначає процедуру проведення класифікації відходів за видами та властивостями з метою належного управління відходами, запобігання їх негативному впливу на здоров’я людей і навколишнє природне середовище або зменшення такого впливу)

Постанова КМ України № 667 від 30 червня 2023 “Про затвердження Порядку розроблення та затвердження регіональних планів управління відходами”

Порядок визначає механізм розроблення та затвердження регіональних планів управління відходами

Постанова КМ України № 947 від 5 вересня 2023 “Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження місцевих планів управління відходами”

Порядок визначає механізм розроблення, погодження та затвердження місцевих планів управління відходами (планів управління відходами територіальної громади)

Постанова КМУ від 13 липня 2000 р. № 1120 “Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів”

Визначає порядок здійснення державного контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням під час їх експорту з України, імпорту в Україну чи транзиту через територію України

Постанова КМУ від 03.08.1998 р. № 1216 “Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів”

Визначає правила ведення реєстру місць видалення відходів.

Реєстр місць видалення відходів – це система даних, одержаних у результаті обліку та опису всіх об’єктів і спеціально відведених місць, де здійснюються операції з видалення відходів

Постанова КМУ від 07.05.2022 р. № 556 “Деякі питання подання декларації про відходи”

Встановлює механізм подання декларації про відходи суб’єктами господарювання у сфері поводження з відходами, діяльність яких відповідає досягненню значень показника загального утворення відходів від 50 до 1000 умовних одиниць

Постанова КМУ від 31.08.1998 р. № 1360 “Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів”

Визначає правила ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів
Реєстр об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів – це комплексна система збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про об’єкти утворення, оброблення та утилізації відходів

Постанова КМУ від 01.11.1999 р. № 2034 “Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів”

Встановлює єдині правила ведення державного обліку та паспортизації відходів, дія яких поширюється на підприємства, установи, організації всіх форм власності, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, діяльність яких пов’язана з утворенням відходів та здійсненням операцій поводження з ними

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища № 41 від 17.02.1999 р. “Про затвердження форми реєстрової карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання”

Реєстрова карта об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів складається з двох форм: форма 1 – реєстрова карта об’єкта утворення відходів (ОУВ); форма 2 – реєстрова карта об’єкта оброблення та утилізації відходів (ООУВ). Реєстрові карти складають власники ОУВ та ООУВ відповідно до цієї Інструкції. Дані реєстрових карт, після затвердження їх і присвоєння реєстраційного номера, вносяться до реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України N 165 від 16.10.2000 “Про затвердження Переліку небезпечних властивостей та інструкцій щодо контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням”

Містить Перелік небезпечних властивостей віходів, їх кодування та опис

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища № 342 від 07.07.2008 р. “Про затвердження типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари та Інструкції щодо її заповнення”

Інструкція встановлює порядок ведення первинного обліку відходів та пакувальних матеріалів і тари за типовою формою N 1-ВТ “Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари” (типова форма N 1-ВТ), яку заповнюють підприємства, установи, організації усіх форм власності, видів економічної діяльності та організаційно-правових форм господарювання і фізичні особи-підприємці, у процесі діяльності яких утворюються відходи, у тому числі відходи пакувальних матеріалів і тари

Державні санітарні правила та норми ДСанПіН 2.2.7. 029-99 “Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення”