Складання звіту оператора про викиди та перенесення забруднювачів і відходів (РВПЗ)

Нормативно-правова база

 

Постанова КМ України від 18 квітня 2023 р. №352 «Про затвердження Порядку складення і оприлюднення звіту уповноваженого органу про викиди та перенесення забруднювачів і відходів»

Визначає вимоги до складення і оприлюднення звіту уповноваженого органу про викиди та перенесення забруднювачів і відходів з об’єктів і дифузних джерел, які розташовані в Україні, з метою забезпечення реалізації права громадян на одержання інформації у сфері реєстрації викидів та перенесення забруднювачів і відходів, забезпечення відкритості та доступності такої інформації

Наказ Міндовкілля від 13 квітня 2023 р. № 221 «Про затвердження форми Звіту оператора про викиди та перенесення забруднювачів і відходів та інструкції щодо її заповнення»

Затверджує форму та інструкцію порядка заповнення форми Звіту оператора про викиди та перенесення забруднювачів і відходів

Закон України від 20 вересня 2022 р. “Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів”

Визначає правові та організаційні засади створення та функціонування Національного реєстру викидів та перенесення забруднювачів з метою забезпечення доступу громадськості до повних, узгоджених і достовірних даних про викиди та перенесення забруднювачів і відходів

 

Суб’єкти правовідносин у сфері реєстрації викидів та перенесення забруднювачів і відходів

 • Суб’єкти, які здійснюють державне управління у сфері реєстрації викидів та перенесення забруднювачів і відходів

 • Оператори – подають заяву та загальні відомості, необхідні для державної реєстрації об’єкта в Реєстрі, та надають уповноваженому органу дані про викиди та перенесення забруднювачів і відходів щодо кожного об’єкта, експлуатацію якого він здійснює

 • Залучені органи – центральні органи виконавчої влади у порядку, передбаченому законодавством у сфері реєстрації викидів та перенесення забруднювачів і відходів, подають до уповноваженого органу довідку про дифузні джерела, що містить дані, необхідні уповноваженому органу для визначення обсягів викидів забруднювачів, що здійснюються дифузними джерелами, та для ведення Реєстру в частині таких викидів.

 • Громадськість. Під час формування та реалізації державної політики у сфері реєстрації викидів та перенесення забруднювачів і відходів, зокрема під час прийняття законів або інших нормативно-правових актів у сфері реєстрації викидів та перенесення забруднювачів і відходів, відповідні органи державної влади у встановленому законодавством порядку проводять консультації з громадськістю, надають громадськості можливість безкоштовного доступу до інформації про заплановані заходи та зміни, а також можливість подання пропозицій (зауважень) щодо таких заходів та змін.

Реєстрація об’єкту

 • Об’єкт підлягає державній реєстрації в Реєстрі
 • Оператор зобов’язаний подати до уповноваженого органу заяву та відомості, визначені порядком ведення Реєстру, необхідні для реєстрації об’єкта, протягом 30 календарних днів з дня прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта або з дня початку провадження на об’єкті одного або декількох видів діяльності, визначених переліком видів діяльності, із дотриманням вимог законів про електронний документообіг та електронні довірчі послуги
 • Уповноважений орган протягом 10 робочих днів з дня подання оператором заяви та відомостей для проведення реєстраційної дії розглядає та приймає рішення про проведення реєстраційної дії або про відмову у проведенні реєстраційної дії та повідомляє про відповідне рішення оператора

Звіт оператора

Оператор заповнює Звіт оператора через електронний кабінет користувача Єдиної екологічної платформи “ЕкоСистема” шляхом внесення даних у форму Звіту оператора після проходження ним електронної ідентифікації та автентифікації, у тому числі з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, а також інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу, та автоматичного перетворення інформації, наведеної в заяві оператора, в електронний документ у форматі Adobe Portable Document Format програмними засобами Єдиної екологічної платформи “ЕкоСистема”

Оператор зобов’язаний включити до звіту оператора такі дані про викиди та перенесення забруднювачів і відходів, що здійснювалися на об’єкті у звітному році в результаті провадження одного або декількох видів діяльності, визначених переліком видів діяльності

 • дані про викиди в атмосферне повітря для кожного забруднювача, що перевищує порогові обсяги викиді
 • дані про викиди у води – для кожного забруднювача, що перевищує порогові обсяги викидів
 • дані про викиди в землю – для кожного забруднювача, що перевищує порогові обсяги викидів

Дані про викиди забруднювачів в атмосферне повітря, води та землю повинні включати всі викиди з усіх установок, а також всі викиди з неорганізованих стаціонарних джерел викиду, розташованих у межах промислового майданчика, та відображати загальний обсяг викидів та перенесення забруднювачів, у тому числі про наднормативні, залпові, аварійні викиди, та обсяг аварійних викидів за можливості.
Аварійним викидом є ненавмисний, неочікуваний викид забруднювачів, викликаний технічною несправністю обладнання, людським фактором під час експлуатації об’єкта або обставинами непереборної сили

Терміни подачі та розгляду звіту оператора

 • Звіт оператора подається до уповноваженого органу разом із заявою про прийняття звіту оператора не пізніше 31 березня року, наступного за звітним
 • Уповноважений орган протягом 30 робочих днів з дня подання заяви та звіту оператора розглядає подані оператором заяву та звіт оператора на відповідність вимогам цього Закону щодо повноти, узгодженості та достовірності даних, включених до звіту оператора та приймає рішення про прийняття звіту оператора та внесення його до Реєстру або про відмову у прийнятті звіту оператора та повідомляє про відповідне рішення оператору
 • Строк повторного подання заяви та звіту оператора до уповноваженого органу становить 10 робочих днів з дня отримання оператором повідомлення про рішення уповноваженого органу про відмову у прийнятті звіту оператора. При цьому в разі усунення оператором всіх зазначених у рішенні уповноваженого органу обставин, що стали підставою для відмови у прийнятті звіту оператора, датою подання заяви та звіту оператора вважається дата подання попередніх заяви та звіту оператора

Вартість послуги та строки надання

 • Вартість комплексу послуг зі складання звіту оператора про викиди та перенесення забруднювачів і відходів залежить від кількості видів забруднювачів, кількості установок, кількості неорганізованих стаціонарних джерел викиду та наявної документації
 • Строки надання послуг складають від 1 місяця, в залежності від складності