Розділ «Оцінка впливу на навколишнє природне середовище» (ОВНС)

Розробка матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) у складі проектної документації на нове будівництво, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення об’єктів про­мислового та цивільного призначення здійснюється згідно ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд (далі — ДБН).

Метою ОВНС є визначення доцільності і прийнятності планованої діяльності і обгрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища. Матеріали ОВНС надаються у складі проектної документації уповноваженим державним органам для експертної оцінки і повинні всебічно характеризувати результати оцінки впливів на природне, соціальне, включаючи життєдіяльність населення, і техногенне середовище та обґрунтовувати допустимість планованої діяльності.

Основними завданнями ОВНС є:

 • загальна характеристика існуючого стану території району і майданчика (траси) будівництва або їх варіантів, де планується здійснити плановану діяльність;
 • розгляд і оцінка екологічних, соціальних і техногенних факторів, санітарно-епі­демічної ситуації конкурентно-можливих альтернатив (у тому числі технологічних і територіальних) планованої діяльності та обгрунтування переваг обраної альтернативи та варіанта розміщення;
 • визначення переліку можливих екологічно небезпечних впливів (далі — впливів) і зон впливів планованої діяльності на навколишнє середовище за варіантами роз­міщення (якщо рекомендується подальший розгляд декількох);
 • визначення масштабів та рівнів впливів планованої діяльності на навколишнє середовище;
 • прогноз змін стану навколишнього середовища відповідно до переліку впливів;
 • визначення комплексу заходів щодо попередження або обмеження небезпечних впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, необхідних для дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавств і інших законодавчих та нор­мативних документів, які стосуються безпеки навколишнього середовища;
 • визначення прийнятності очікуваних залишкових впливів на навколишнє сере­довище, що можуть бути за умови реалізації всіх передбачених заходів;
 • складання Заяви про екологічні наслідки планованої діяльності.

 

Для видів діяльності й об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, наведених у додатку Е ДБН, розроблення матеріалів ОВНС виконується в обсязі відповідно до розділу 2 ДБН. Для інших видів діяльності та об’єктів, не наведених у додатку Е ДБН, матеріали ОВНС розробляються у скороченому обсязі, який визначається замовником і генпроектувальником у кожному конкретному випадку при складанні Заяви про наміри, за узгод­женням з місцевими органами Мінекоресурсів та Державної санітарно-епідеміоло­гічної служби МОЗ України.

Розділ ОВНС повинен містити такі підрозділи:

 • підстави для проведення ОВНС;
 • фізико-географічні особливості району і майданчика (траси) будівництва об’єкта проектування;
 • загальна характеристика об’єкта проектування;
 • оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє природне середовище;
 • оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє соціальне середовище;
 • оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє техногенне середовище;
 • комплексні заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього сере­довища і його безпеки;
 • оцінка впливів на навколишнє середовище під час будівництва;
 • Заява про екологічні наслідки діяльності.

Вартість послуги та строки надання

Вартість робіт з розробки розділу ОВНС залежить від складності об’єкту та його впливу на навколишнє природне середовище. Строки виконання робіт складають від 3 до 6 місяців в залежності від умов.