Моніторинг забруднення вод

Нормативно-правова база

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”

Цей Закон визначає правові, економічні та соціальні основи організації охорони навколишнього природного середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь

Водний кодекс України

Завданням водного законодавства є регулювання правових відносин з метою забезпечення збереження, науково обгрунтованого, раціонального використання вод для потреб населення і галузей економіки, відтворення водних ресурсів, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання, запобігання шкідливим діям вод та ліквідації їх наслідків, поліпшення стану водних об’єктів, а також охорони прав підприємств, установ, організацій і громадян на водокористування.

Директива 2010/75/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 24 листопада 2010 року про промислові викиди (інтегрований підхід до запобігання забрудненню та його контролю)

Встановлює правила інтегрованого підходу до запобігання забрудненню, що виникає внаслідок промислової діяльності, та його контролю. Вона також встановлює правила, розроблені, щоб запобігати викидам у повітря, води та ґрунти або, якщо це неможливо, скорочувати їх та щоб запобігати накопиченню відходів, для того щоб досягти високого рівня захисту довкілля в цілому.

Постанова Кабінету міністрів від 19.09.2018 року №758 “Порядок здійснення державного моніторингу вод”

Визначає основні вимоги до організації здійснення державного моніторингу вод, взаємодії центральних органів виконавчої влади у процесі його здійснення та забезпечення органів державної влади і органів місцевого самоврядування інформацією для прийняття рішень щодо стану вод.

Наказ Міністерство охорони навколишнього природного середовища Україні від 27.03.2009 № 148 «Про затвердження Правил створення та експлуатації автоматизованих систем екологічного контролю і моніторингу об`єктів підвищеної екологічної небезпеки та Регламенту створення та функціонування автоматизованих систем екологічного контролю і моніторингу об`єктів підвищеної екологічної небезпеки»

Правила можуть бути застосовані підприємствами, установами, організаціями незалежно від виду їх діяльності та форми власності, об’єкти яких можуть бути оснащені автоматизованими системами екологічного контролю і моніторингу, а також підприємствами, що здійснюють проектування, введення в дію, експлуатацію та технічне обслуговування вищевказаних систем.

ДСТУ 3940-99 Охорона довкілля та раціональне поводження з ресурсами. Аналізатори складу та властивостей води. Загальні технічні вимоги і методи випробувань

Встановлює вимоги і стандарти до приладів вимірювання

Суб’єкти моніторингу

Суб’єктами державного моніторингу вод є Міндовкілля, Держводагентство, Держгеонадра та ДСНС.

Міндовкілля здійснює загальну організацію та координацію суб’єктів моніторингу вод

Як стосується підприємств

Згідно статті 35 Водного Кодексу України в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів встановлюються такі нормативи:

1) нормативи екологічної безпеки водокористування;

2) екологічний норматив якості води масивів поверхневих та підземних вод;

3) нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин;

4) галузеві технологічні нормативи утворення речовин, що скидаються у водні об’єкти;

5) технологічні нормативи використання води.

Законодавством України можуть бути встановлені й інші нормативи в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.

Перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується

Згідно Постанови КМУ від 11.09.1996 №1100 Про затвердження Порядку розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти та перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується 

1. Азот амонійний

2. Органічні речовини (за показниками: біохімічне споживання кисню (БСК5) та хімічне споживання кисню (ХСК)

3. Завислі речовини

4. Нафтопродукти

5. Нітрати

6. Нітрити

7. Сульфати

8. Фосфати

9. Хлориди

Також обов’язково нормуються додаткові забруднюючі речовини (речовини, визначені державними санітарними нормами і правилами, нормативами екологічної безпеки водокористування, нормативами якості води водних об’єктів), концентрація яких у зворотних водах збільшується порівняно із забраною водою, та враховуються такі показники та характеристики зворотних вод, як розчинений кисень, водневий показник (рН) і температура.
Крім того, залежно від особливостей технології виробництва водокористувача нормуються такі показники та характеристики зворотних вод, як бактеріологічне забруднення, рівень токсичності води (на основі біотестування) та радіоактивності води (сумарна радіоактивність).”.

Функціональна схема автоматичного моніторингу якості поверхневих та стічних вод

Ми – ваші партнери на шляху до розробки, впровадження та обслуговування систем автоматичного спостереження за якістю поверхневих та стічних вод!

Наша команда допоможе вам зрозуміти вимоги, розробити необхідну документацію та впровадити системи моніторингу. Ми пропонуємо комплексний та індивідуальний підхід до кожної компанії.

Вартість послуги та строки надання

Вартість комплексу послуг з розробки, впровадження та обслуговування систем автоматичного спостереження за якістю поверхневих та стічних вод залежить від кількості постів спостереження, складу постів та кількості видів речовин спостереження, наявної документації.

Строки надання послуг складають від 1 місяця, в залежності від складності проєкту реалізації.