Автоматизований екологічний моніторинг якості атмосферного повітря

Нормативно-правова база

Постанова Кабінету Міністрів від 14.08.2019 року №827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» 

Надає визначення Суб’єкта моніторингу, Індикативних і Фіксованих вимірювань, Погрішність вимірювань і т.д.

Директива 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21.05.2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи 

Встановлює визначення і цілі захисту атмосферного повітря, оцінки якості захисту, отримання інформації про якість атмосферного повітря. Дає визначення, що таке «Еталонний метод» вимірювання по кожному із речовин

Постанова Кабінету Міністрів від 13.01.2016 року №94 «Про затвердження Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки»

Встановлює вимоги і стандарти до приладів вимірювання

Суб’єкти моніторингу

Суб’єктами моніторингу атмосферного повітря є Міндовкілля, МОЗ, ДСНС, ДАЗВ, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська міська держадміністрація, виконавчі органи міських рад.

Міндовкілля здійснює загальну організацію та координацію суб’єктів моніторингу атмосферного повітря

Як стосується підприємств

Згідно ст.7 Постанови Кабінету Міністрів від 14.08.2019 року №827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря»

….Підприємства, установи, організації, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану атмосферного повітря, можуть встановлювати пункти спостережень та вести спостереження за рівнями забруднювальних речовин, визначених у списках А та Б пункту 1 додатка 2.

При цьому, підприємства, установи, організації, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану атмосферного повітря, що ведуть спостереження за рівнями забруднювальних речовин повинні безоплатно забезпечити доступ до первинної інформації (даних спостережень) органам управління якістю атмосферного повітря відповідних зон та агломерацій, а також Міндовкіллю.

Види вимірювань

  • Фіксовані вимірювання – вимірювання, які проводяться на фіксованих пунктах спостережень за забрудненням атмосферного повітря на постійній основі або шляхом випадкової вибірки, для визначення рівнів забруднювальних речовин
  • Індикативні вимірювання – вимірювання, які відповідають вимогам щодо якості даних, які є менш суворими, ніж вимоги до фіксованих вимірювань

Перелік забруднювальних речовин, щодо яких проводяться оцінювання, складові та показники опадів

Згідно Додатку 2 Постанови Кабінету Міністрів від 14.08.2019 року №827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря»

Список А

1. Діоксид сірки

2. Діоксид азоту та оксиди азоту

3. Бензол

4. Оксид вуглецю

5. Свинець

6. Тверді частки (ТЧ10)

7. Тверді частки (ТЧ2,5)

8. Арсен

9. Кадмій

10. Ртуть

11. Нікель

12. Бенз(а)пірен. Для оцінки концентрації бенз(а)пірену на деяких пунктах спостережень, визначених у програмі державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря для кожної зони та агломерації проводиться оцінювання щодо інших поліциклічних ароматичних вуглеводнів, перелік яких включає бенз(а)трацен, бензо(b)флуорантен, індено(1,2,3-cd)пірен, дибенз(a,h)антрацен.

13. Озон

Показники та складові атмосферних опадів:

1. Іони амонію

2. Гідрокарбонат-іони

3. Іони калію

4. Іони кальцію

5. Загальна кислотність

6. Іони магнію

7. Іони натрію

8. Нітрат-іони

9. Сульфат-іони

10. Хлорид-іони

11. рН

Список Б

1. Аміак

2. Анілін

3. Водень хлористий

4. Водень ціаністий

5. Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)

6. Кислота азотна

7. Кислота сірчана

8. Ксилол

9. Леткі органічні сполуки (1-бутен; 1-пентен; 1,2,3-триметилбензол; 1,2,4-триметилбензол; 1,3-бутадієн; 1,3,5-триметилбензол; 2-пентен; ацетилен; бензол; етан; етилбензол; етилен; загальна кількість вуглеводнів, які не належать до гомологічного ряду метану; i-бутан; i-гексан; ізопрен; i-октан; i-пентан; м+п-ксилол; н-бутан; н-гексан; н-гептан; н-октан; н-пентан; o-ксилол; пропан; пропен; толуол; транс-2-бутен; формальдегід; цис-2-бутен

10. Марганець та його сполуки (у перерахунку на діоксид марганцю)

11. Мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь)

12. Сажа

13. Сірководень

14. Сірковуглець

15. Фенол

16. Фтористий водень

17. Хлор

18. Хлоранілін

19. Хром та його сполуки (у перерахунку на хром)

20. Цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк)

Функціональна схема автоматичного моніторингу якості повітря

Ми – ваші партнери на шляху до розробки, впровадження та обслуговування систем автоматичного спостереження за якістю атмосферного повітря!

Наша команда допоможе вам зрозуміти вимоги, розробити необхідну документацію та впровадити системи моніторингу. Ми пропонуємо комплексний та індивідуальний підхід до кожної компанії.

Вартість послуги та строки надання

Вартість комплексу послуг з розробки, впровадження та обслуговування систем автоматичного спостереження за якістю повітря залежить від кількості постів спостереження, складу постів та кількості видів речовин спостереження, наявної документації.

Строки надання послуг складають від 1 місяця, в залежності від складності проєкту реалізації.