Технічні паспорти відходів (ТПВ)

Опис та нормативно-правова база

ТОВ “ЦЕРН” виконує розробку технічних паспортів відходів для підприємств та організацій будь-якої специфіки виробничої дільності.

Згідно ст.26 Закону України “Про відходи”, паспортизації підлягають всі видів відходів, що утворюються на території України.

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.11.1999р. № 2034 “Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів” дає визначення паспортизації відходів, як процесу послідовного збирання, узагальнення та зберігання відомостей про кожний конкретний вид відходів, їх походження, технічні, фізико-хімічні, технологічні, екологічні, санітарні, економічні та інші показники, методи їх вимірювання і контролю, а також про технології їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення.

Паспортизація відходів передбачає складення і ведення паспортів відходів, паспортів місць видалення відходів, реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів відповідно до державного класифікатора ДК 005-96 “Класифікатор відходів” та номенклатури відходів. Паспортизація відходів ведеться підприємствами з метою їх вичерпної ідентифікації та визначення оптимальних шляхів поводження з ними.

Нормативним документом, яким встановлюється вимоги до складу, вмісту, правил та послідовності заповнення технічного паспорту відходів (ТПВ) і внесення подальших змін є ДСТУ 2195-99 “Технічний паспорт відходу”, затверджений наказом Держстандарту України від 08.09.1999 № 167. Вимоги ДСТУ 2195-99 поширюються на будь-які виявлені відходи виробництва і споживання (в тому числі на відходи, які раніше накопичені на території України), а також на ті, які прогнозуються за технологіями, що вводяться.

Вартість та строки виконання робіт

Як правило, складання ТПВ входить у перелік додаткових робіт при виконанні інвентаризації відходів. Вартість розробки ТПВ залежить від кількості видів відходів, які виявлені під час робіт з інвентаризації відходів.

План дій

  1. Узгодження технічних та комерційних умов та підписання договору на надання послуг (строк залежить від Замовника)
  2. Збір вихідних даних згідно умов договору (строк залежить від Замовника, завантажити стандартний перелік вихідних даних)
  3. Складання ТПВ (1 місяць)
  4. Погодження ТПВ з Замовником (1-2 тижні)

 

Завантажити стандартний графік повного комплексу послуг щодо поводження з відходами

Усі строки взяті для підприємства, яке має приблизно 50 видів відходів. Жовтим кольором виділені завдання, що відносяться до зони відповідальності Замовника. Тривалість етапів вказана в робочих днях, а не в календарних.