Проведення екологічного аудиту

Опис та нормативно-правова база

Закон України від 24 червня 2004 р. «Про екологічний аудит»

Закон визначає основні правові та організаційні засади здійснення екологічного аудиту і спрямований на підвищення екологічної обґрунтованості та ефективності діяльності суб’єктів господарювання. Положення Закону поширюються на всіх суб’єктів
господарювання незалежно від форми власності та видів діяльності.

Закон України від 19 травня 2011 р. “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”

Закон затверджує Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

Закон України від 06 вересня 2005 р. «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Закон визначає правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності і встановлює порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру, та адміністраторів

Закон України 25 червня 1991 р. «Про охорону навколишнього природного середовища»

Закон встановлює фундаментальні правила та основні принципи охорони навколишнього середовища. Визначає правові, економічні та соціальні основи організації охорони навколишнього природного середовища в Україні

Закон України № 962-IV від 19.08.2003р. «Про охорону земель»

Закон визначає правові, економічні та соціальні основи охорони земель з метою забезпечення їх раціонального використання, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, інших корисних властивостей землі, збереження екологічних функцій ґрунтового покриву та охорони довкілля

Закон України № 2320-IX від 20.06.2022р. «Про управління відходами» (зі змінами та доповненнями)

Закон визначає правові, організаційні, економічні засади діяльності щодо запобігання утворенню, зменшення обсягів утворення відходів, зниження негативних наслідків від діяльності з управління відходами, сприяння підготовці відходів до повторного використання, рециклінгу і відновленню з метою запобігання їх негативному впливу на здоров’я людей та навколишнє природне середовище

Водний Кодекс України

Кодекс, в комплексі з заходами, сприяє формуванню водно-екологічного правопорядку і забезпеченню екологічної безпеки населення України, а також більш ефективному, науково обґрунтованому використанню вод та їх охороні від забруднення, засмічення та вичерпання

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Кодексу спрямований на  охорону прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням

Закон України від 06.09.2005р. № 2807-IV «Про благоустрій населених пунктів»

Закон визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою населених пунктів і спрямований на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини

Наказ Міністерства будівництва, архітектури та ЖКГ України № 105 від 10.04.2006р. «Про затвердження правил утримання зелених насаджень в населених пунктах України»

Цінність екологічного аудиту для вашого підприємства

 • Визначення відповідності діяльності підприємства вимогам екологічного законодавства
 •  Інформування про екологічну ситуацію на підприємстві
 • Дистанційне ефективне управління екологічними ризиками
 • Економія та раціональне використання природних ресурсів
 • Визначення зон відповідальності та залученість персоналу
 • Пропозиції рішень для підвищення її ефективності системи екологічного менеджменту

Екологічний аудит

Екологічний аудит – це документально оформлений системний незалежний процес оцінювання об’єкта екологічного аудиту, що включає збирання і об’єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи екологічного управління та інформації з цих питань вимогам законодавства України про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту

Екологічний аудит проводиться в процесі приватизації об’єктів державної власності, іншої зміни форми власності, зміни конкретних власників об’єктів, а також для потреб екологічного страхування, в разі передачі об’єктів державної та комунальної власності в довгострокову оренду, створення на основі таких об’єктів спільних підприємств, створення, функціонування і сертифікації систем екологічного управління, а також здійснення господарської та іншої діяльності.

Екологічний аудит в Україні може бути добровільним чи обов’язковим.

 • Добровільний екологічний аудит проводиться стосовно будь-яких об’єктів екологічного аудиту на замовлення заінтересованого суб’єкта за згодою керівника чи власника об’єкта екологічного аудиту.
 • Обов’язковий екологічний аудит здійснюється на замовлення заінтересованих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування щодо об’єктів або видів діяльності, які становлять підвищену екологічну небезпеку, відповідно до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Екологічний аудит поділяється на внутрішній та зовнішній.

 • Внутрішній екологічний аудит об’єкта проводиться на замовлення його власника чи органу, уповноваженого на управління ним, для власних потреб.
 • Зовнішній екологічний аудит проводиться на замовлення інших заінтересованих суб’єктів.

Об’єкти аудиту

 • підприємства, установи та організації, їх філії та представництва чи об’єднання, окремі виробництва, інші господарські об’єкти;
 • системи екологічного управління;
 • інші об’єкти, передбачені законом.

Екологічний аудит може проводитися щодо підприємств, установ та організацій, їх філій та представництв чи об’єднань, окремих виробництв, інших господарських об’єктів у цілому або щодо окремих видів їх діяльності.

Критерії аудиту

Критерії аудиту – вимоги нормативно-правових актів щодо охорони навколишнього природного середовища, методики, настанови, організаційні вимоги, керуючись якими екологічний аудитор оцінює докази екологічного аудиту, проводить їх аналіз та готує висновок щодо об’єкта екологічного аудиту.

Етапи екологічного аудиту

Обстеження – обстеження підприємства з метою пошуку доказів відповідності або невідповідності природоохоронної документації, експлуатованого обладнання та інфраструктури, технологічних процесів та дій персоналу окремих структурних підрозділів та підприємства загалом вимогам законодавства України у сфері охорони навколишнього природного середовища

Підготовка звіту про екологічний аудит – документ, що містить інформацію про результати проведення аудиту, включаючи повний перелік доведених невідповідностей

Результати екологічного аудиту подаються у формі звіту про екологічний аудит, який має містити:

 • загальні відомості про об’єкт та замовника екологічного аудиту
 • підстави для проведення екологічного аудиту, його мету, завдання, програму та обсяг виконаних робіт
 • відомості про виконавців екологічного аудиту
 • перелік основних законодавчих актів та інших нормативно-правових актів, для перевірки на відповідність яким проводився екологічний аудит
 • характеристику фактичного стану об’єкта екологічного аудиту, включаючи оцінку ефективності та достатності його природоохоронної діяльності, систем екологічного управління, стану природоохоронного обладнання та споруд, зокрема, час установлення, амортизація, придатність; відомості про сплату екологічних зборів і платежів, включаючи стан та можливості їх сплати та заборгованість, збитки, заподіяні навколишньому природному середовищу, стан статистичної та іншої звітності з охорони навколишнього природного середовища на предмет відповідності її фактичним екологічним показникам;
 • висновки екологічного аудиту щодо виявлених невідповідностей екологічних характеристик об’єкта екологічного аудиту вимогам законодавчих актів та інших нормативно-правових актів
 • відомості щодо підприємств, установ, організацій та осіб, яким надається звіт.

Формування заходів – консультування та супровід формування комплексу заходів, направлених на усунення та попередження виявлених невідповідностей, із зазначенням термінів та відповідальних за їх виконання

Наш досвід робіт

Загалом виявлено потенційних ризиків на суму більш ніж 160 000 000 грн*

*за власними підрахунками згідно чинного законодавства

Вартість послуги та строки надання

 • Вартість комплексу послуг з проведення екологічного аудиту залежить від кількості проммайданчиків та структурних підрозділів, кількості джерел викидів, кількості видів відходів та полігонів
 • Строки надання послуг визначається договором та  складають від 14 днів до 3 місяців